ДГ №88 ,, Детски рай”

Новини

Заповед № 09-3217 от 13.11.2020

  1. В периода от 13.11.2020 до 31.12.2020, отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на община Столична, да са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.
  2. Отсъствията по т. 1 са отсъствиея по уважителни причини.

Запознайте се с документа: тук

Научи повече...

Прием на децата сутрин

Уважаеми родители, във връзка с желанието ни да създадем в детската градина условия за максимално безопасна среда в условията на пандемия, се обръщаме към вас с молба сутрин децата да идват поетапно. Така ще се избегне струпване на родители, а така също и струпване на деца по коридорите на градината. Графикът за прием на централния вход е с удължено време:
– Четвъртите и вторите групи – от 7.00ч. до 8.10ч.
– Третите и първите групи- от 8.10ч. до 8.45ч.

Ако родителят не успее да доведе детето си в посоченото за групата време, трябва да позвъни по видеофона в групата, за да може учителката да го приеме след медицинския филтър сутрин.
Ако родителят има деца в групи с различен час на прием – води децата в предпочитаното от него време като трябва да позвъни в групата на детето, за което има предложен друг час на прием, за да може учителката да го приеме след медицинския
филтър сутрин.
Заедно, с общи усилия и споделена отговорност, ще се справим с трудностите.

С уважение:
Директор: Мария Йорданова

Научи повече...

Установени случаи на положителен резултат за COVID-19

Уважаеми родители, в детската градина има установени случаи на положителен резултат за  COVID-19 при персонала, който е извън детските групи.

Взети са съответните мерки  за изпълнение указанията на СРЗИ. Във връзка с това ви уведомяваме, че храната за децата ще се приготвя в ДГ № 185 ,,Звездичка,,.

В детското заведение стриктно се изпълняват указанията на МЗ  за осигуряване на условия за максимално безрискова среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия.

Научи повече...

Указания от МЗ с писмо № 16-00-4/27.08.2020 г.

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор, са дадени официално указанията за посещение на деца в детски ясли и градини.
Към писмото с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г.

Научи повече...

Необходими медицински документи

Уважаеми родители,
децата, които не са посещавали детската градина повече от 2 /два/ месеца е необходимо да представят еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба №5 от 2006 за диагностиката, профилактиката и контрола наместните паразити /ДВ, бр. 40 от 2006 г./ и чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, ще дакларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни като за целта ще получат съответните декларации в детската градина.
Личните здравно-профилактични карти могат да се представят до края на 2020г. при медицинските сестри.
Всички новоприети деца в детската градина постъпват с пълен пакет изследвания.

Научи повече...
  • Tелефон: 02 978 82 32

    Aдрес: София, ж.к.”Дружба“ 2, ул.”Димитър Пешев“ 21